PERSOALAN BERKAITAN TINDAKAN PENGUATKUASAAN TUNGGAKAN CUKAI TAKSIRAN

Tindakan penguatkuasaan tunggakan cukai taksiran bukanlah suatu perkara yang baharu dan ia dilaksanakan oleh semua PBT di seluruh Malaysia sejak Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dikuatkuasakan. Berikut adalah persoalan asas dan jawapan untuk kefahaman orang ramai :

Q : Bolehkah tindakan sitaan dibuat oleh PBT bagi tujuan menuntut tunggakan cukai taksiran?
A : Tindakan ini dibolehkan di bawah Seksyen 148 Akta 171.

Q : Apakah tindakan sitaan ini boleh terus dilaksanakan selepas didapati terdapat tunggakan?
A : Pelaksanaan sitaan hanya boleh dilaksanakan selepas pengeluaran dan serahan notis tuntutan (Borang E) kepada pemilik pegangan dan diberi tempoh 14 hari untuk menjelaskannya. Seterusnya pihak Majlis akan mengeluarkan Waran Tahanan (Borang F) kepada pegawai yang melaksanakan sitaan untuk membolehkan sitaan dilaksanakan.

Q : Adakah premis atau rumah boleh dimasuki tanpa kebenaran tuan rumah semasa pelaksanaan sitaan?
A : Dibawah Seksyen 110 Akta 171 pegawai boleh memasuki premis atau rumah untuk melaksanakan sitaan di samping boleh melaksanakan tindakan pecah buka di bawah Seksyen 148 Akta yang sama.

Q : Apakah barang yang boleh disita semasa pelaksanaan sitaan?
A : Seksyen 148 menyatakan barang yang boleh disita adalah apa-apa harta alih yang dijumpai dalam pegangan yang terlibat dengan tunggakan. Maka harta alih ini perlu difahami sebagai harta alih termasuklah perabot, barang elektrik, lain-lain kelengkapan rumah serta kenderaan.

Q : Adakah harta alih yang berada di luar premis/rumah boleh disita.
A : Harta alih milik penghutang yang berada di luar premis / rumah yang masih boleh dijumpai dalam kawasan Majlis boleh disita di bawah pelaksanaan Waran Tahanan dibawah seksyen 148 Akta 171.

Q : Selain harta alih, adakah pegangan (rumah/ premis/ tanah) boleh disita.
A : Di bawah Seksyen 148 Akta 171, sekiranya harta alih yang dijumpai dalam pegangan adalah kurang nilainya dari tunggakan atau tiada harta alih dijumpai (contoh rumah kosong atau tidak diduduki), maka pegangan itu boleh dijual oleh Majlis dengan mengeluarkan Notis Menjual Pegangan (Borang H) dan seterusnya dijual di bawah seksyen 151 Akta yang sama.