Visi Jabatan Perbendaharaan

Mewujudkan dan melaksanakan sistem pengurusan kewangan yang efisien demi mencapai kedudukan kewangan yang kukuh dan stabil serta menambahkan hasil pendapatan Majlis Bandaraya Kuantan.

Objektif Jabatan Perbendaharaan

 1. Melaksanakan kawalan aktiviti kewangan berdasarkan kepada tatacara dan peraturan kewangan yang digariskan.
 2. Mengamalkan sistem pentadbiran mengikut peraturan yang telah ditetapkan di dalam Perintah-Perintah Am, Arahan Perbendaharaan, Dasar dan Peraturan Kewangan Majlis Bandaraya Kuantan dan Pekeliling-Pekeliling Kerajaan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.
 3. Memastikan kedudukan kewangan Majlis Bandaraya Kuantan sentiasa dalam keadaan stabil dan berkemampuan untuk melaksanakan kehendak Belanjawan yang disediakan.
 4. Memastikan prinsip akauntabiliti dalam pengurusan kewangan tercapai.

Fungsi Jabatan Perbendaharaan

   1. Bahagian Kewangan dan Akaun

    • Pengurusan Terimaan Majlis
    • Pengurusan Penyata Kewangan
    • Pengurusan Tunai dan Pelaporan Majlis
    • Penyelenggaraan kepada Pelaburan / Simpanan Tetap Majlis
    • Pengurusan Sistem Perakaunan Berkomputer
    • Penyelenggaraan Penyata Peruntukan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan lain-lain.
    • Pengurusan dan Kawalan Borang-Borang Hasil.
    • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Majlis.
    • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Majlis.
   2. Bahagian Belanjawan dan Perolehan

    • Pengurusan Bajet Majlis
    • Penyelenggaraan Rekod Perbelanjaan Peruntukan Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
    • Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan.
    • Pengurusan Pendaftaran Pembekal dan Kontraktor.
    • Pengurusan Pembayaran Tanggungan Majlis termasuk Utiliti.
    • Pengawalan kepada Panjar Wang Runcit Majlis.
    • Pengurusan Stok Alatulis Majlis.
    • Pengurusan Aset Alih.
    • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga dan Tender Majlis.
    • Urusetia Kerja-Kerja Undi.
   3. Bahagian Cukai Taksiran

    • Pengurusan Kutipan Cukai Taksiran Am.
    • Pengurusan Tunggakan Cukai Taksiran Am.
    • Urusetia Program Kutipan Tunggakan Cukai Bersepadu Majlis.
   4. Revenue Recovery Unit

    • Pengurusan Hasil dan Tunggakan Hasil Majlis
     1. Urusetia Mesyuarat Hasil dan Tunggakan.
     2. Semakan dan kenalpasti isu ketirisan dan tunggakan hasil
     3. Penetapan KPI sasaran kutipan tunggakan hasil
     4. Pemantauan tindakan pembetulan, penyelesaian dan penambahbaikan kutipan tunggakan hasil Majlis.
     5. Medium penetapan dasar-dasar mengutip tunggakan hasil.
    • Penyelarasan Perancangan Pelan Tindakan / Kaedah Kerja Pelaksanaan Kutipan Tunggakan Hasil Mengikut Prosedur dan Tatacara Kewangan.
    • Pengurusan Laporan Prestasi Kutipan Tunggakan Hasil Majlis.
   5. Unit Pentadbiran Jabatan

    • Pengurusan Pentadbiran Jabatan
    • Pengurusan Kualiti Jabatan
    • Pengurusan Kewangan Jabatan
    • Penyelarasan Berkaitan Peraturan-Peraturan Kewangan