Kelulusan Pelan Landskap

 • Keperluan Umum :-
  1. Permohonan Pelan Landskap hendaklah dikemukakan sebanyak 3 set termasuk 1 set pelan yang berwarna.
  2. Mengemukakan pelan mengikut standard of practice iaitu dengan mengasingkan Master plan, planting plan, detail area plan, detail construction, section/elevation di dalam helaian yang berlainan supaya berada dalam skala yang jelas untuk diteliti dan diberi ulasan.
  3. Bagi kawasan pembangunan yang berskala besar, Landscape Master Plan mestilah diasingkan dengan planting plan. Sementara bagi kawasan pembangunan yang berskala kecil, Landscape Master Plan boleh disekalikan dengan Planting Plan.
  4. Menandakan pokok-pokok sediada di dalam pelan sekiranya di dalam kawasan pembangunan tersebut terdapat pokok-pokok asal yang mempunyai significance untuk dikekalkan atau dialihkan (transplant) ke kawasan yang ditentukan ataupun pokok-pokok yang telah ditanam oleh pihak MBK yang perlu ditebang.
  5. Menandakan di dalam pelan, utilities sediada yang terdapat di kawasan pembangunan yang mana menjadi halangan (obstacle) kepada cadangan penanaman pokok.
  6. Mengemukakan Notis Memulakan Kerja-Kerja Landskap yang lengkap dengan gambar-gambar semasa kerja-kerja penanaman/pembinaan/pemasangan dijalankan.

 

 • Pelan-Pelan Landskap yang dikemukakan haruslah menunjukkan dengan jelas perkara-perkara seperti berikut :-
  1. Cadangan Rekabentuk Landskap yang dikemukakan mempunyai prinsip-prinsip rekabentuk (principle of design) yang menunjukkan impak kepada pembangunan dari segi komposisi penanaman. Ianya ditunjukkan dengan jelas samada di dalam planting plan, section/elevation atau perspective drawings.
  2. Prinsip-prinsip perancangan ini sangat penting yang mana untuk mewujudkan suasana kehijauan dan keindahan di kawasan pembangunan. Seterusnya mewujudkan sebagai sebuah kawasan rekreasi boleh menggalakkan interaksi sosial penduduk (social interaction).

 

 • Keperluan Pelan Kawasan Permainan :-
  1. Bagi pembangunan yang mempunyai kawasan lapang, mestilah dirujuk kepada Garis Panduan Jabatan Landskap Negara Siri JLN/GP001/2001, Playground Equipment – Safety Performance for Public Use (MS 966:2017) dan Garis Panduan JPBD Perancangan Tanah lapang dan Rekreasi 2010 untuk menjadikan kawasan lapang yang lebih komprehensif.
  2. Komponen-komponen kelengkapan kawasan lapang hendaklah ditunjukkan kedudukannya dengan jelas di dengan skala yang betul dengan mengambil kira komposisi nisbah penggunaan ruang bermain.
  3. Mengambil kira accessibility seperti slab over drain dan walkway/path untuk memudahkan pergerakan kanak-kanak dan orang kelainan upaya (OKU) untuk menggunakan kawasan permainan.
  4. Mengemukakan rekabentuk integrated play equipment dengan saiz yang bersesuaian yang mempunyai warranty dan diperakukan oleh dari segi kualiti dan keselamatan penggunaan. Senaraikan komponen-komponen yang terkandung di dalam alatan ini.
  5. Bagi tujuan keselamatan bermain di kawasan alatan permainan (Use zone stationary of play equipment). Mengemukakan pelan susunatur alatan permainan mengambil kira MS 966:2017 Playground Equipment – Safety Performance for Public Use.
  6. Menunjukkan kedudukan lampu-lampu taman di lokasi yang strategik untuk pencahayaan waktu malam bagi tujuan crime prevention. Di peringkat perlaksanaan boleh merujuk ke Unit Letrik Jabatan Kejuruteraan.
  7. Bagi pembangunan yang mempunyai kawasan tadahan (detention pond) hendaklah ianya direkabentuk sebagai sebahagian daripada taman (part of the Park).
  8. Lain-lain keperluan kelengkapan kawasan lapang hendaklah ditunjukkan dengan jelas dengan skala yang betul berpandukan kepada hierarki kawasan hijau dan saiz pembangunan.

 

 • Keperluan Pelan Penanaman (Landskap Lembut dan Landskap Kejur)
  1. Pelan penanaman mestilah mempunyai Planting schedule table yang menunjukkan dengan betul dari segi symbol, nama botani, nama tempatan, saiz (diameter batang dan saiz ketinggian), jarak penanaman dan kuantiti.
  2. Saiz pokok teduhan yang dicadangkan tidak kurang dari 3000mm ketinggian keseluruhan dan 50mm ukurlilit batang. Pokok hendaklah disemai di dalam polybag.
  3. Saiz pokok palma yang dicadangkan tidak kurang dari 3000mm ketinggian keseluruhan, 500mm brown stem dan 250mm ukurlilit batang. Pokok hendaklah disemai di dalam polybag.
  4. Sementara pokok renek yang dicadangkan tidak kurang dari 500mm tinggi keseluruhan dan disemai di dalam polybag.
  5. Kayu pancang (staking) adalah bersaiz 25x50mm dengan tinggi yang bersesuaian. Single staking bagi penanaman di kawasan berturap (premix) dan double staking bagi penanaman di kawasan berumput. Tunjukkan cara ikatan yang betul.
  6. Root guard adalah kemestian bagi penanaman di kawasan berturap kecuali bagi penanaman pokok palma.
  7. Mengemukakan Lukisan Perincian Penanaman (detail planting) yang menunjukkan dengan jelas komposisi penanaman yang dicadangkan bagi pokok teduhan, palma, renek dan rumput.
  8. Mengemukakan Lukisan Perincian Pembinaan (construction detail) bagi kemasan akhir penanaman di kawasan berturap.
   • Concrete slab atau mild steel tree grating untuk kemasan akhir penanaman di kawasan berturap.
   • Tree protector diperlukan bagi penanaman di berhampiran tempat letak kereta.
   • Laluan pejalan kaki (Walkway) tidak kurang dari 1.2 meter lebar.
   • Wakaf/gazebo.
   • Tong Sampah.
   • Bangku Taman (Benches)
   • Dan lain-lain keperluan. Lukisan mestilah ditunjukkan dengan skala yang jelas.